การศึกษาทัศนะของบุคลากรทางการแพทย์และการสาธารณสุข ต่อบทบาทของนักสังคมสงเคราะห์ในงานบริการสาธารณสุขระดับชุมชน : ศึกษาเฉพาะกรณีโรงพยาบาลชุมชน ในจังหวัดอุบลราชธานี
การศึกษาทัศนะของบุคลากรทางการแพทย์และการสาธารณสุข ต่อบทบาทของนักสังคมสงเคราะห์ในงานบริการสาธารณสุขระดับชุมชน : ศึกษาเฉพาะกรณีโรงพยาบาลชุมชน ในจังหวัดอุบลราชธานี
ชื่อเรื่อง :
การศึกษาทัศนะของบุคลากรทางการแพทย์และการสาธารณสุข ต่อบทบาทของนักสังคมสงเคราะห์ในงานบริการสาธารณสุขระดับชุมชน : ศึกษาเฉพาะกรณีโรงพยาบาลชุมชน ในจังหวัดอุบลราชธานี
ปี :
2535
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
มาลีรัตน์ โรจน์ประทักษ์
ผู้แต่งร่วม :
-

มาลีรัตน์ โรจน์ประทักษ์. 2535. การศึกษาทัศนะของบุคลากรทางการแพทย์และการสาธารณสุข ต่อบทบาทของนักสังคมสงเคราะห์ในงานบริการสาธารณสุขระดับชุมชน : ศึกษาเฉพาะกรณีโรงพยาบาลชุมชน ในจังหวัดอุบลราชธานี. คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์, คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์; DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

มาลีรัตน์ โรจน์ประทักษ์. (2535) การศึกษาทัศนะของบุคลากรทางการแพทย์และการสาธารณสุข ต่อบทบาทของนักสังคมสงเคราะห์ในงานบริการสาธารณสุขระดับชุมชน : ศึกษาเฉพาะกรณีโรงพยาบาลชุมชน ในจังหวัดอุบลราชธานี . คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์/กรุงเทพฯ. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

มาลีรัตน์ โรจน์ประทักษ์. การศึกษาทัศนะของบุคลากรทางการแพทย์และการสาธารณสุข ต่อบทบาทของนักสังคมสงเคราะห์ในงานบริการสาธารณสุขระดับชุมชน : ศึกษาเฉพาะกรณีโรงพยาบาลชุมชน ในจังหวัดอุบลราชธานี. . กรุงเทพฯ:คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2535. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

มาลีรัตน์ โรจน์ประทักษ์. (2535) การศึกษาทัศนะของบุคลากรทางการแพทย์และการสาธารณสุข ต่อบทบาทของนักสังคมสงเคราะห์ในงานบริการสาธารณสุขระดับชุมชน : ศึกษาเฉพาะกรณีโรงพยาบาลชุมชน ในจังหวัดอุบลราชธานี . คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์/กรุงเทพฯ. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

เอกสารดาวน์โหลด
- ไม่พบเอกสารดิจิตอล -
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0