การศึกษากับผลผลิตการเกษตร (ศึกษาเฉพาะกรณี: ผลผลิตข้าวนาปี ฤดูการผลิต 2529/2530 ของ ต.มาปโป่ง อ.พานทอง จ.ชลบุรี) /ปิยะวดี วิริยะชาติ, จรินทร์ เจริญศรีวัฒนกุล
การศึกษากับผลผลิตการเกษตร (ศึกษาเฉพาะกรณี: ผลผลิตข้าวนาปี ฤดูการผลิต 2529/2530 ของ ต.มาปโป่ง อ.พานทอง จ.ชลบุรี) /ปิยะวดี วิริยะชาติ, จรินทร์ เจริญศรีวัฒนกุล
ชื่อเรื่อง :
การศึกษากับผลผลิตการเกษตร (ศึกษาเฉพาะกรณี: ผลผลิตข้าวนาปี ฤดูการผลิต 2529/2530 ของ ต.มาปโป่ง อ.พานทอง จ.ชลบุรี) /ปิยะวดี วิริยะชาติ, จรินทร์ เจริญศรีวัฒนกุล
ปี :
2530
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
ปิยะวดี วิริยะชาติ
ผู้แต่งร่วม :
จรินทร์ เจริญศรีวัฒนกุล

ปิยะวดี วิริยะชาติ,จรินทร์ เจริญศรีวัฒนกุล. 2530. การศึกษากับผลผลิตการเกษตร (ศึกษาเฉพาะกรณี: ผลผลิตข้าวนาปี ฤดูการผลิต 2529/2530 ของ ต.มาปโป่ง อ.พานทอง จ.ชลบุรี) /ปิยะวดี วิริยะชาติ, จรินทร์ เจริญศรีวัฒนกุล. กรุงเทพฯ:[ม.ป.พ.]; DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

ปิยะวดี วิริยะชาติ,จรินทร์ เจริญศรีวัฒนกุล. (2530) การศึกษากับผลผลิตการเกษตร (ศึกษาเฉพาะกรณี: ผลผลิตข้าวนาปี ฤดูการผลิต 2529/2530 ของ ต.มาปโป่ง อ.พานทอง จ.ชลบุรี) /ปิยะวดี วิริยะชาติ, จรินทร์ เจริญศรีวัฒนกุล. [ม.ป.พ.]:กรุงเทพฯ. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

ปิยะวดี วิริยะชาติ,จรินทร์ เจริญศรีวัฒนกุล. การศึกษากับผลผลิตการเกษตร (ศึกษาเฉพาะกรณี: ผลผลิตข้าวนาปี ฤดูการผลิต 2529/2530 ของ ต.มาปโป่ง อ.พานทอง จ.ชลบุรี) /ปิยะวดี วิริยะชาติ, จรินทร์ เจริญศรีวัฒนกุล. กรุงเทพฯ:[ม.ป.พ.], 2530. Print. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

ปิยะวดี วิริยะชาติ,จรินทร์ เจริญศรีวัฒนกุล. (2530) การศึกษากับผลผลิตการเกษตร (ศึกษาเฉพาะกรณี: ผลผลิตข้าวนาปี ฤดูการผลิต 2529/2530 ของ ต.มาปโป่ง อ.พานทอง จ.ชลบุรี) /ปิยะวดี วิริยะชาติ, จรินทร์ เจริญศรีวัฒนกุล. [ม.ป.พ.]:กรุงเทพฯ. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=