การใช้อาหารสมบูรณ์รูปในการเลี้ยงลูกโคนม
การใช้อาหารสมบูรณ์รูปในการเลี้ยงลูกโคนม
ชื่อเรื่อง :
การใช้อาหารสมบูรณ์รูปในการเลี้ยงลูกโคนม
ปี :
2532
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
พิพัฒน์ จิตต์พิศาล
ผู้แต่งร่วม :
-

พิพัฒน์ จิตต์พิศาล. 2532. การใช้อาหารสมบูรณ์รูปในการเลี้ยงลูกโคนม. บัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

พิพัฒน์ จิตต์พิศาล. (2532) การใช้อาหารสมบูรณ์รูปในการเลี้ยงลูกโคนม . มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์/กรุงเทพฯ. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

พิพัฒน์ จิตต์พิศาล. การใช้อาหารสมบูรณ์รูปในการเลี้ยงลูกโคนม. . กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2532. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

พิพัฒน์ จิตต์พิศาล. (2532) การใช้อาหารสมบูรณ์รูปในการเลี้ยงลูกโคนม . มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์/กรุงเทพฯ. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 6
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 5
วิชาการ :
 1
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0
การพัฒนาอุตสาหกรรมการเลี้ยงโคนม ในช่วงปี 2521-2527
กองวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร