องค์ประกอบความยาวของปลาหน้าดินขนาดใหญ่และปลาหน้าดินเศรษฐกิจบางชนิด จากการสำรวจโดยอวนลากโดยเรือประมง9 ในอ่าวไทย พ.ศ.2528
องค์ประกอบความยาวของปลาหน้าดินขนาดใหญ่และปลาหน้าดินเศรษฐกิจบางชนิด จากการสำรวจโดยอวนลากโดยเรือประมง9 ในอ่าวไทย พ.ศ.2528
ชื่อเรื่อง :
องค์ประกอบความยาวของปลาหน้าดินขนาดใหญ่และปลาหน้าดินเศรษฐกิจบางชนิด จากการสำรวจโดยอวนลากโดยเรือประมง9 ในอ่าวไทย พ.ศ.2528
ปี :
2531
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
ดิเรก ธรรมนิยม
ผู้แต่งร่วม :
-

ดิเรก ธรรมนิยม. 2531. องค์ประกอบความยาวของปลาหน้าดินขนาดใหญ่และปลาหน้าดินเศรษฐกิจบางชนิด จากการสำรวจโดยอวนลากโดยเรือประมง9 ในอ่าวไทย พ.ศ.2528. กรุงเทพฯ:กรมประมง;

ดิเรก ธรรมนิยม. (2531) องค์ประกอบความยาวของปลาหน้าดินขนาดใหญ่และปลาหน้าดินเศรษฐกิจบางชนิด จากการสำรวจโดยอวนลากโดยเรือประมง9 ในอ่าวไทย พ.ศ.2528. กรมประมง:กรุงเทพฯ.

ดิเรก ธรรมนิยม. องค์ประกอบความยาวของปลาหน้าดินขนาดใหญ่และปลาหน้าดินเศรษฐกิจบางชนิด จากการสำรวจโดยอวนลากโดยเรือประมง9 ในอ่าวไทย พ.ศ.2528. กรุงเทพฯ:กรมประมง, 2531. Print.

ดิเรก ธรรมนิยม. (2531) องค์ประกอบความยาวของปลาหน้าดินขนาดใหญ่และปลาหน้าดินเศรษฐกิจบางชนิด จากการสำรวจโดยอวนลากโดยเรือประมง9 ในอ่าวไทย พ.ศ.2528. กรมประมง:กรุงเทพฯ.

เอกสารดาวน์โหลด
- ไม่พบเอกสารดิจิตอล -
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0