การเปรียบเทียบความเข้าใจเรื่องโรคเอดส์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแตกต่างกัน ที่เรียนจากโปรแกรมวีดิทัศน์ที่มีแอดวานซ์ออร์แกไนเซอร์ชนิดคำถามต่างประเภทกัน
การเปรียบเทียบความเข้าใจเรื่องโรคเอดส์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแตกต่างกัน ที่เรียนจากโปรแกรมวีดิทัศน์ที่มีแอดวานซ์ออร์แกไนเซอร์ชนิดคำถามต่างประเภทกัน
ชื่อเรื่อง :
การเปรียบเทียบความเข้าใจเรื่องโรคเอดส์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแตกต่างกัน ที่เรียนจากโปรแกรมวีดิทัศน์ที่มีแอดวานซ์ออร์แกไนเซอร์ชนิดคำถามต่างประเภทกัน
ปี :
2536
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
เรวดี จันทเปรมจิตต์
ผู้แต่งร่วม :
-

เรวดี จันทเปรมจิตต์. 2536. การเปรียบเทียบความเข้าใจเรื่องโรคเอดส์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแตกต่างกัน ที่เรียนจากโปรแกรมวีดิทัศน์ที่มีแอดวานซ์ออร์แกไนเซอร์ชนิดคำถามต่างประเภทกัน. บัณฑิตวิทยาลัย, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย;

เรวดี จันทเปรมจิตต์. (2536) การเปรียบเทียบความเข้าใจเรื่องโรคเอดส์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแตกต่างกัน ที่เรียนจากโปรแกรมวีดิทัศน์ที่มีแอดวานซ์ออร์แกไนเซอร์ชนิดคำถามต่างประเภทกัน . จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/กรุงเทพฯ.

เรวดี จันทเปรมจิตต์. การเปรียบเทียบความเข้าใจเรื่องโรคเอดส์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแตกต่างกัน ที่เรียนจากโปรแกรมวีดิทัศน์ที่มีแอดวานซ์ออร์แกไนเซอร์ชนิดคำถามต่างประเภทกัน. . กรุงเทพฯ:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2536.

เรวดี จันทเปรมจิตต์. (2536) การเปรียบเทียบความเข้าใจเรื่องโรคเอดส์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแตกต่างกัน ที่เรียนจากโปรแกรมวีดิทัศน์ที่มีแอดวานซ์ออร์แกไนเซอร์ชนิดคำถามต่างประเภทกัน . จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/กรุงเทพฯ.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0