ผลกระทบของนโยบายปัจจัยการผลิต ที่มีต่อพื้นที่เพาะปลูกผลผลิตเฉลี่ย และปริมาณการผลิตข้าวเป็นรายภาค
ผลกระทบของนโยบายปัจจัยการผลิต ที่มีต่อพื้นที่เพาะปลูกผลผลิตเฉลี่ย และปริมาณการผลิตข้าวเป็นรายภาค
ชื่อเรื่อง :
ผลกระทบของนโยบายปัจจัยการผลิต ที่มีต่อพื้นที่เพาะปลูกผลผลิตเฉลี่ย และปริมาณการผลิตข้าวเป็นรายภาค
ปี :
2529
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
นงนุช โสรัตน์
ผู้แต่งร่วม :
เกียรติชัย เวษฎาพันธุ์, นภาภรณ์ พรหมชนะ

นงนุช โสรัตน์ and others. 2529. ผลกระทบของนโยบายปัจจัยการผลิต ที่มีต่อพื้นที่เพาะปลูกผลผลิตเฉลี่ย และปริมาณการผลิตข้าวเป็นรายภาค. กรุงเทพฯ:คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

นงนุช โสรัตน์ and others. (2529) ผลกระทบของนโยบายปัจจัยการผลิต ที่มีต่อพื้นที่เพาะปลูกผลผลิตเฉลี่ย และปริมาณการผลิตข้าวเป็นรายภาค. คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์:กรุงเทพฯ. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

นงนุช โสรัตน์ and others. ผลกระทบของนโยบายปัจจัยการผลิต ที่มีต่อพื้นที่เพาะปลูกผลผลิตเฉลี่ย และปริมาณการผลิตข้าวเป็นรายภาค. กรุงเทพฯ:คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2529. Print. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

นงนุช โสรัตน์ and others. (2529) ผลกระทบของนโยบายปัจจัยการผลิต ที่มีต่อพื้นที่เพาะปลูกผลผลิตเฉลี่ย และปริมาณการผลิตข้าวเป็นรายภาค. คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์:กรุงเทพฯ. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 12
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 5
วิชาการ :
 7
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0