ปัจจัยที่มีผลต่อการรับรู้กระบวนการสูงอายุและคุณภาพชีวิต
ปัจจัยที่มีผลต่อการรับรู้กระบวนการสูงอายุและคุณภาพชีวิต
ชื่อเรื่อง :
ปัจจัยที่มีผลต่อการรับรู้กระบวนการสูงอายุและคุณภาพชีวิต
ปี :
2536
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
สาวิตรี ลิ้มชัยอรุณเรือง
ผู้แต่งร่วม :
-

สาวิตรี ลิ้มชัยอรุณเรือง. 2536. ปัจจัยที่มีผลต่อการรับรู้กระบวนการสูงอายุและคุณภาพชีวิต. , มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร; DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

สาวิตรี ลิ้มชัยอรุณเรือง. (2536) ปัจจัยที่มีผลต่อการรับรู้กระบวนการสูงอายุและคุณภาพชีวิต . มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร/กรุงเทพฯ. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

สาวิตรี ลิ้มชัยอรุณเรือง. ปัจจัยที่มีผลต่อการรับรู้กระบวนการสูงอายุและคุณภาพชีวิต. . กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร, 2536. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

สาวิตรี ลิ้มชัยอรุณเรือง. (2536) ปัจจัยที่มีผลต่อการรับรู้กระบวนการสูงอายุและคุณภาพชีวิต . มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร/กรุงเทพฯ. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 11
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 4
วิชาการ :
 3
สังคม/ชุมชน :
 4
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0
สรุปผลการสัมมนา ผู้นำหมู่บ้านเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตประชากรและสร้างความเข้าใจให้กับผู้นำหมู่บ้านในเขตโครงการพัฒนาดอยตุง 24-27 มีนาคม 2536
จัดทำโดย สำนักงานประสานงานโครงการพัฒนาดอยตุง (พื้นที่ทรงงาน) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย