การศึกษาประสิทธิภาพการปลดปล่อยของน้ำมันไพลจากครีมไพลจีซาล วท.
การศึกษาประสิทธิภาพการปลดปล่อยของน้ำมันไพลจากครีมไพลจีซาล วท.
ชื่อเรื่อง :
การศึกษาประสิทธิภาพการปลดปล่อยของน้ำมันไพลจากครีมไพลจีซาล วท.
ปี :
2533
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
ทวีศักดิ์ สุนทรธนศาสตร์
ผู้แต่งร่วม :
-

ทวีศักดิ์ สุนทรธนศาสตร์. 2533. การศึกษาประสิทธิภาพการปลดปล่อยของน้ำมันไพลจากครีมไพลจีซาล วท. กรุงเทพฯ:สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย; DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

ทวีศักดิ์ สุนทรธนศาสตร์. (2533) การศึกษาประสิทธิภาพการปลดปล่อยของน้ำมันไพลจากครีมไพลจีซาล วท. สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย:กรุงเทพฯ. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

ทวีศักดิ์ สุนทรธนศาสตร์. การศึกษาประสิทธิภาพการปลดปล่อยของน้ำมันไพลจากครีมไพลจีซาล วท. กรุงเทพฯ:สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย, 2533. Print. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

ทวีศักดิ์ สุนทรธนศาสตร์. (2533) การศึกษาประสิทธิภาพการปลดปล่อยของน้ำมันไพลจากครีมไพลจีซาล วท. สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย:กรุงเทพฯ. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

เอกสารดาวน์โหลด
- ไม่พบเอกสารดิจิตอล -
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0