ปัจจัยทางด้านสังคมจิตวิทยาและแบบแผนพฤติกรรมการวางแผนครอบครัว : ศึกษากรณี จังหวัดสุรินทร์ และจังหวัดตรัง
ปัจจัยทางด้านสังคมจิตวิทยาและแบบแผนพฤติกรรมการวางแผนครอบครัว : ศึกษากรณี จังหวัดสุรินทร์ และจังหวัดตรัง
ชื่อเรื่อง :
ปัจจัยทางด้านสังคมจิตวิทยาและแบบแผนพฤติกรรมการวางแผนครอบครัว : ศึกษากรณี จังหวัดสุรินทร์ และจังหวัดตรัง
ปี :
2533
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
อดุลย์ บุญแปลง
ผู้แต่งร่วม :
-

อดุลย์ บุญแปลง. 2533. ปัจจัยทางด้านสังคมจิตวิทยาและแบบแผนพฤติกรรมการวางแผนครอบครัว : ศึกษากรณี จังหวัดสุรินทร์ และจังหวัดตรัง. บัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยมหิดล;

อดุลย์ บุญแปลง. (2533) ปัจจัยทางด้านสังคมจิตวิทยาและแบบแผนพฤติกรรมการวางแผนครอบครัว : ศึกษากรณี จังหวัดสุรินทร์ และจังหวัดตรัง . มหาวิทยาลัยมหิดล/กรุงเทพฯ.

อดุลย์ บุญแปลง. ปัจจัยทางด้านสังคมจิตวิทยาและแบบแผนพฤติกรรมการวางแผนครอบครัว : ศึกษากรณี จังหวัดสุรินทร์ และจังหวัดตรัง. . กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยมหิดล, 2533.

อดุลย์ บุญแปลง. (2533) ปัจจัยทางด้านสังคมจิตวิทยาและแบบแผนพฤติกรรมการวางแผนครอบครัว : ศึกษากรณี จังหวัดสุรินทร์ และจังหวัดตรัง . มหาวิทยาลัยมหิดล/กรุงเทพฯ.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0
ภาวะเจริญพันธุ์และการวางแผนครอบครัวของสตรีในกรุงเทพมหานคร
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล