การพัฒนาโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ สำหรับทดสอบสมมติฐานทางสถิติที่ไม่ใช้พารามิเตอร์
การพัฒนาโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ สำหรับทดสอบสมมติฐานทางสถิติที่ไม่ใช้พารามิเตอร์
ชื่อเรื่อง :
การพัฒนาโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ สำหรับทดสอบสมมติฐานทางสถิติที่ไม่ใช้พารามิเตอร์
ปี :
2532
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
พิไลวรรณ พุทธมงคล
ผู้แต่งร่วม :
-

พิไลวรรณ พุทธมงคล. 2532. การพัฒนาโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ สำหรับทดสอบสมมติฐานทางสถิติที่ไม่ใช้พารามิเตอร์. บัณฑิตวิทยาลัย, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย;

พิไลวรรณ พุทธมงคล. (2532) การพัฒนาโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ สำหรับทดสอบสมมติฐานทางสถิติที่ไม่ใช้พารามิเตอร์ . จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/กรุงเทพฯ.

พิไลวรรณ พุทธมงคล. การพัฒนาโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ สำหรับทดสอบสมมติฐานทางสถิติที่ไม่ใช้พารามิเตอร์. . กรุงเทพฯ:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2532.

พิไลวรรณ พุทธมงคล. (2532) การพัฒนาโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ สำหรับทดสอบสมมติฐานทางสถิติที่ไม่ใช้พารามิเตอร์ . จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/กรุงเทพฯ.