การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการตายของคนไทยในช่วงปี 2503-2525
การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการตายของคนไทยในช่วงปี 2503-2525
ชื่อเรื่อง :
การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการตายของคนไทยในช่วงปี 2503-2525
ปี :
2531
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
นันทวัน อันตรเสน
ผู้แต่งร่วม :
-

นันทวัน อันตรเสน. 2531. การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการตายของคนไทยในช่วงปี 2503-2525. กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยรามคำแหง; DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

นันทวัน อันตรเสน. (2531) การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการตายของคนไทยในช่วงปี 2503-2525. มหาวิทยาลัยรามคำแหง:กรุงเทพฯ. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

นันทวัน อันตรเสน. การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการตายของคนไทยในช่วงปี 2503-2525. กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2531. Print. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

นันทวัน อันตรเสน. (2531) การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการตายของคนไทยในช่วงปี 2503-2525. มหาวิทยาลัยรามคำแหง:กรุงเทพฯ. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

เอกสารดาวน์โหลด
- ไม่พบเอกสารดิจิตอล -
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0