การประเมินผลโครงการจัดบริการแก่ผู้ป่วยทั่วไป (โอ.พี.ดี.) นอกเวลาราชการในโรงพยาบาลศูนย์และโรงพยาบาลทั่วไปในเขตสาธารณสุขที่ 4 โดยแบบจำลองซิบ (CIPP Model)
การประเมินผลโครงการจัดบริการแก่ผู้ป่วยทั่วไป (โอ.พี.ดี.) นอกเวลาราชการในโรงพยาบาลศูนย์และโรงพยาบาลทั่วไปในเขตสาธารณสุขที่ 4 โดยแบบจำลองซิบ (CIPP Model)
ชื่อเรื่อง :
การประเมินผลโครงการจัดบริการแก่ผู้ป่วยทั่วไป (โอ.พี.ดี.) นอกเวลาราชการในโรงพยาบาลศูนย์และโรงพยาบาลทั่วไปในเขตสาธารณสุขที่ 4 โดยแบบจำลองซิบ (CIPP Model)
ปี :
2536
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
อารมณ์ เฟื่องฟู
ผู้แต่งร่วม :
-

อารมณ์ เฟื่องฟู. 2536. การประเมินผลโครงการจัดบริการแก่ผู้ป่วยทั่วไป (โอ.พี.ดี.) นอกเวลาราชการในโรงพยาบาลศูนย์และโรงพยาบาลทั่วไปในเขตสาธารณสุขที่ 4 โดยแบบจำลองซิบ (CIPP Model). บัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยมหิดล; DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

อารมณ์ เฟื่องฟู. (2536) การประเมินผลโครงการจัดบริการแก่ผู้ป่วยทั่วไป (โอ.พี.ดี.) นอกเวลาราชการในโรงพยาบาลศูนย์และโรงพยาบาลทั่วไปในเขตสาธารณสุขที่ 4 โดยแบบจำลองซิบ (CIPP Model) . มหาวิทยาลัยมหิดล/กรุงเทพฯ. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

อารมณ์ เฟื่องฟู. การประเมินผลโครงการจัดบริการแก่ผู้ป่วยทั่วไป (โอ.พี.ดี.) นอกเวลาราชการในโรงพยาบาลศูนย์และโรงพยาบาลทั่วไปในเขตสาธารณสุขที่ 4 โดยแบบจำลองซิบ (CIPP Model). . กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยมหิดล, 2536. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

อารมณ์ เฟื่องฟู. (2536) การประเมินผลโครงการจัดบริการแก่ผู้ป่วยทั่วไป (โอ.พี.ดี.) นอกเวลาราชการในโรงพยาบาลศูนย์และโรงพยาบาลทั่วไปในเขตสาธารณสุขที่ 4 โดยแบบจำลองซิบ (CIPP Model) . มหาวิทยาลัยมหิดล/กรุงเทพฯ. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 14
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 6
วิชาการ :
 8
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0