การสะสมโปรลีนของข้าวไร่ที่ปลูกภายใต้ภาวะเครียด
การสะสมโปรลีนของข้าวไร่ที่ปลูกภายใต้ภาวะเครียด
ชื่อเรื่อง :
การสะสมโปรลีนของข้าวไร่ที่ปลูกภายใต้ภาวะเครียด
ปี :
2526
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
บุญเยี่ยม อินทรรักษา
ผู้แต่งร่วม :
นพดล เรียบเลิศหิรัญ

บุญเยี่ยม อินทรรักษา,นพดล เรียบเลิศหิรัญ. 2526. การสะสมโปรลีนของข้าวไร่ที่ปลูกภายใต้ภาวะเครียด. กรุงเทพฯ:คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

บุญเยี่ยม อินทรรักษา,นพดล เรียบเลิศหิรัญ. (2526) การสะสมโปรลีนของข้าวไร่ที่ปลูกภายใต้ภาวะเครียด (รายงานผลงานวิจัย). คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์:กรุงเทพฯ. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

บุญเยี่ยม อินทรรักษา,นพดล เรียบเลิศหิรัญ. การสะสมโปรลีนของข้าวไร่ที่ปลูกภายใต้ภาวะเครียด. กรุงเทพฯ:คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2526. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

บุญเยี่ยม อินทรรักษา,นพดล เรียบเลิศหิรัญ. (2526) การสะสมโปรลีนของข้าวไร่ที่ปลูกภายใต้ภาวะเครียด (รายงานผลงานวิจัย). คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์:กรุงเทพฯ. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

เอกสารดาวน์โหลด
- ไม่พบเอกสารดิจิตอล -
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0