การทดลองอนุบาลลูกกุ้งแชบ๊วยขั้น Post larva 4-20 ด้วยอาหารสำเร็จรูป 3 สูตร
การทดลองอนุบาลลูกกุ้งแชบ๊วยขั้น Post larva 4-20 ด้วยอาหารสำเร็จรูป 3 สูตร
ชื่อเรื่อง :
การทดลองอนุบาลลูกกุ้งแชบ๊วยขั้น Post larva 4-20 ด้วยอาหารสำเร็จรูป 3 สูตร
ปี :
2528
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
ประกิต ไกรสิงห์เดชา
ผู้แต่งร่วม :
นิเวศน์ เรืองพานิช, ฐานันดร์ ทัตตานนท์

ประกิต ไกรสิงห์เดชา and others. 2528. การทดลองอนุบาลลูกกุ้งแชบ๊วยขั้น Post larva 4-20 ด้วยอาหารสำเร็จรูป 3 สูตร. สงขลา:สถาบันเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง จังหวัดสงขลา;

ประกิต ไกรสิงห์เดชา and others. (2528) การทดลองอนุบาลลูกกุ้งแชบ๊วยขั้น Post larva 4-20 ด้วยอาหารสำเร็จรูป 3 สูตร. สถาบันเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง จังหวัดสงขลา:สงขลา.

ประกิต ไกรสิงห์เดชา and others. การทดลองอนุบาลลูกกุ้งแชบ๊วยขั้น Post larva 4-20 ด้วยอาหารสำเร็จรูป 3 สูตร. สงขลา:สถาบันเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง จังหวัดสงขลา, 2528. Print.

ประกิต ไกรสิงห์เดชา and others. (2528) การทดลองอนุบาลลูกกุ้งแชบ๊วยขั้น Post larva 4-20 ด้วยอาหารสำเร็จรูป 3 สูตร. สถาบันเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง จังหวัดสงขลา:สงขลา.

เอกสารดาวน์โหลด
- ไม่พบเอกสารดิจิตอล -
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0
การทดลองอาหารไก่ พ.ศ.2507-2519
กองอาหารสัตว์ กรมปศุสัตว์