การศึกษาเปรียบเทียบทรรศนะเกี่ยวกับการตายและการเกิดใหม่ ในพุทธศาสนานิกายเถรวาทกับนิกายวัชรยาน
การศึกษาเปรียบเทียบทรรศนะเกี่ยวกับการตายและการเกิดใหม่ ในพุทธศาสนานิกายเถรวาทกับนิกายวัชรยาน
ชื่อเรื่อง :
การศึกษาเปรียบเทียบทรรศนะเกี่ยวกับการตายและการเกิดใหม่ ในพุทธศาสนานิกายเถรวาทกับนิกายวัชรยาน
ปี :
2537
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
วิไลลักษณ์ สายเสน่ห์
ผู้แต่งร่วม :
-

วิไลลักษณ์ สายเสน่ห์. 2537. การศึกษาเปรียบเทียบทรรศนะเกี่ยวกับการตายและการเกิดใหม่ ในพุทธศาสนานิกายเถรวาทกับนิกายวัชรยาน. บัณฑิตวิทยาลัย, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย;

วิไลลักษณ์ สายเสน่ห์. (2537) การศึกษาเปรียบเทียบทรรศนะเกี่ยวกับการตายและการเกิดใหม่ ในพุทธศาสนานิกายเถรวาทกับนิกายวัชรยาน . จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/กรุงเทพฯ.

วิไลลักษณ์ สายเสน่ห์. การศึกษาเปรียบเทียบทรรศนะเกี่ยวกับการตายและการเกิดใหม่ ในพุทธศาสนานิกายเถรวาทกับนิกายวัชรยาน. . กรุงเทพฯ:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2537.

วิไลลักษณ์ สายเสน่ห์. (2537) การศึกษาเปรียบเทียบทรรศนะเกี่ยวกับการตายและการเกิดใหม่ ในพุทธศาสนานิกายเถรวาทกับนิกายวัชรยาน . จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/กรุงเทพฯ.