การวิเคราะห์ภาษิตชาวบ้านท้องถิ่นใต้
การวิเคราะห์ภาษิตชาวบ้านท้องถิ่นใต้
ชื่อเรื่อง :
การวิเคราะห์ภาษิตชาวบ้านท้องถิ่นใต้
ปี :
2534
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
ปราณี ขวัญแก้ว
ผู้แต่งร่วม :
-

ปราณี ขวัญแก้ว. 2534. การวิเคราะห์ภาษิตชาวบ้านท้องถิ่นใต้. กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร; DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

ปราณี ขวัญแก้ว. (2534) การวิเคราะห์ภาษิตชาวบ้านท้องถิ่นใต้. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร:กรุงเทพฯ. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

ปราณี ขวัญแก้ว. การวิเคราะห์ภาษิตชาวบ้านท้องถิ่นใต้. กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร, 2534. Print. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

ปราณี ขวัญแก้ว. (2534) การวิเคราะห์ภาษิตชาวบ้านท้องถิ่นใต้. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร:กรุงเทพฯ. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

เอกสารดาวน์โหลด
- ไม่พบเอกสารดิจิตอล -
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0
พจนานุกรมภาษาถิ่นใต้ พุทธศักราช 2525
สถาบันทักษิณคดีศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ