การศึกษาบทบาทของครูภาษาไทยที่มีต่อการอนุรักษ์และส่งเสริมวัฒนธรรมไทยในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดนนทบุรี
การศึกษาบทบาทของครูภาษาไทยที่มีต่อการอนุรักษ์และส่งเสริมวัฒนธรรมไทยในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดนนทบุรี
ชื่อเรื่อง :
การศึกษาบทบาทของครูภาษาไทยที่มีต่อการอนุรักษ์และส่งเสริมวัฒนธรรมไทยในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดนนทบุรี
ปี :
2538
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
พิสมัย ภูริคัมภีร์
ผู้แต่งร่วม :
-

พิสมัย ภูริคัมภีร์. 2538. การศึกษาบทบาทของครูภาษาไทยที่มีต่อการอนุรักษ์และส่งเสริมวัฒนธรรมไทยในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดนนทบุรี. บัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์;

พิสมัย ภูริคัมภีร์. (2538) การศึกษาบทบาทของครูภาษาไทยที่มีต่อการอนุรักษ์และส่งเสริมวัฒนธรรมไทยในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดนนทบุรี . มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์/กรุงเทพฯ.

พิสมัย ภูริคัมภีร์. การศึกษาบทบาทของครูภาษาไทยที่มีต่อการอนุรักษ์และส่งเสริมวัฒนธรรมไทยในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดนนทบุรี. . กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2538.

พิสมัย ภูริคัมภีร์. (2538) การศึกษาบทบาทของครูภาษาไทยที่มีต่อการอนุรักษ์และส่งเสริมวัฒนธรรมไทยในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดนนทบุรี . มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์/กรุงเทพฯ.

เอกสารดาวน์โหลด
- ไม่พบเอกสารดิจิตอล -
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0