การออกแบบขั้นตอนการปฏิบัติการของศูนย์สารสนเทศเครือข่ายแห่งประเทศไทย
การออกแบบขั้นตอนการปฏิบัติการของศูนย์สารสนเทศเครือข่ายแห่งประเทศไทย
ชื่อเรื่อง :
การออกแบบขั้นตอนการปฏิบัติการของศูนย์สารสนเทศเครือข่ายแห่งประเทศไทย
ปี :
2538
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
ชัยสุทธิ์ จงถาวรวิทยา
ผู้แต่งร่วม :
-

ชัยสุทธิ์ จงถาวรวิทยา. 2538. การออกแบบขั้นตอนการปฏิบัติการของศูนย์สารสนเทศเครือข่ายแห่งประเทศไทย. บัณฑิตวิทยาลัย, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย;

ชัยสุทธิ์ จงถาวรวิทยา. (2538) การออกแบบขั้นตอนการปฏิบัติการของศูนย์สารสนเทศเครือข่ายแห่งประเทศไทย . จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/กรุงเทพฯ.

ชัยสุทธิ์ จงถาวรวิทยา. การออกแบบขั้นตอนการปฏิบัติการของศูนย์สารสนเทศเครือข่ายแห่งประเทศไทย. . กรุงเทพฯ:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2538.

ชัยสุทธิ์ จงถาวรวิทยา. (2538) การออกแบบขั้นตอนการปฏิบัติการของศูนย์สารสนเทศเครือข่ายแห่งประเทศไทย . จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/กรุงเทพฯ.

เอกสารดาวน์โหลด
- ไม่พบเอกสารดิจิตอล -
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0