การศึกษาการดูดซับก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ด้วยสารดูดซับที่มีเคมีสมบัติแตกต่างกันในระบบเครื่องปฏิกรณ์แบบท่อไหล
การศึกษาการดูดซับก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ด้วยสารดูดซับที่มีเคมีสมบัติแตกต่างกันในระบบเครื่องปฏิกรณ์แบบท่อไหล
ชื่อเรื่อง :
การศึกษาการดูดซับก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ด้วยสารดูดซับที่มีเคมีสมบัติแตกต่างกันในระบบเครื่องปฏิกรณ์แบบท่อไหล
ปี :
2538
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
สุรชัย จอมสมุทรชัย
ผู้แต่งร่วม :
-

สุรชัย จอมสมุทรชัย. 2538. การศึกษาการดูดซับก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ด้วยสารดูดซับที่มีเคมีสมบัติแตกต่างกันในระบบเครื่องปฏิกรณ์แบบท่อไหล. คณะพลังงานและวัสดุ, สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี; DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

สุรชัย จอมสมุทรชัย. (2538) การศึกษาการดูดซับก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ด้วยสารดูดซับที่มีเคมีสมบัติแตกต่างกันในระบบเครื่องปฏิกรณ์แบบท่อไหล . สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี/กรุงเทพฯ. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

สุรชัย จอมสมุทรชัย. การศึกษาการดูดซับก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ด้วยสารดูดซับที่มีเคมีสมบัติแตกต่างกันในระบบเครื่องปฏิกรณ์แบบท่อไหล. . กรุงเทพฯ:สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, 2538. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

สุรชัย จอมสมุทรชัย. (2538) การศึกษาการดูดซับก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ด้วยสารดูดซับที่มีเคมีสมบัติแตกต่างกันในระบบเครื่องปฏิกรณ์แบบท่อไหล . สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี/กรุงเทพฯ. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

เอกสารดาวน์โหลด
- ไม่พบเอกสารดิจิตอล -
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0