พฤติกรรมเสี่ยงต่อโรคเอดส์ในกลุ่มนักท่องเที่ยวสตรี : การศึกษาในจังหวัดภูเก็ต
พฤติกรรมเสี่ยงต่อโรคเอดส์ในกลุ่มนักท่องเที่ยวสตรี : การศึกษาในจังหวัดภูเก็ต
ชื่อเรื่อง :
พฤติกรรมเสี่ยงต่อโรคเอดส์ในกลุ่มนักท่องเที่ยวสตรี : การศึกษาในจังหวัดภูเก็ต
ปี :
2539
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
สายฤดี วรกิจโภคาทร
ผู้แต่งร่วม :
อำนวย พิรุณสาร, แคช, ริชาร์ด
รหัสดีโอไอ :

สายฤดี วรกิจโภคาทร and others. 2539. พฤติกรรมเสี่ยงต่อโรคเอดส์ในกลุ่มนักท่องเที่ยวสตรี : การศึกษาในจังหวัดภูเก็ต. นครปฐม:สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล; DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/MU.res.1996.2

สายฤดี วรกิจโภคาทร and others. (2539) พฤติกรรมเสี่ยงต่อโรคเอดส์ในกลุ่มนักท่องเที่ยวสตรี : การศึกษาในจังหวัดภูเก็ต. สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล:นครปฐม. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/MU.res.1996.2

สายฤดี วรกิจโภคาทร and others. พฤติกรรมเสี่ยงต่อโรคเอดส์ในกลุ่มนักท่องเที่ยวสตรี : การศึกษาในจังหวัดภูเก็ต. นครปฐม:สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล, 2539. Print. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/MU.res.1996.2

สายฤดี วรกิจโภคาทร and others. (2539) พฤติกรรมเสี่ยงต่อโรคเอดส์ในกลุ่มนักท่องเที่ยวสตรี : การศึกษาในจังหวัดภูเก็ต. สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล:นครปฐม. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/MU.res.1996.2

เอกสารดาวน์โหลด
- ไม่พบเอกสารดิจิตอล -
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0