การออกแบบถังหมัก Tower bioreactor เพื่อเพิ่มโปรตีนในการหมักมันสำปะหลังในการหมักสภาพแห้ง
การออกแบบถังหมัก Tower bioreactor เพื่อเพิ่มโปรตีนในการหมักมันสำปะหลังในการหมักสภาพแห้ง
ชื่อเรื่อง :
การออกแบบถังหมัก Tower bioreactor เพื่อเพิ่มโปรตีนในการหมักมันสำปะหลังในการหมักสภาพแห้ง
ปี :
2532
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
รุ่งนภา พงศ์สวัสดิ์มานิต
ผู้แต่งร่วม :
-

รุ่งนภา พงศ์สวัสดิ์มานิต. 2532. การออกแบบถังหมัก Tower bioreactor เพื่อเพิ่มโปรตีนในการหมักมันสำปะหลังในการหมักสภาพแห้ง. [ม.ป.ท.:ม.ป.พ.];

รุ่งนภา พงศ์สวัสดิ์มานิต. (2532) การออกแบบถังหมัก Tower bioreactor เพื่อเพิ่มโปรตีนในการหมักมันสำปะหลังในการหมักสภาพแห้ง. ม.ป.พ.]:[ม.ป.ท.

รุ่งนภา พงศ์สวัสดิ์มานิต. การออกแบบถังหมัก Tower bioreactor เพื่อเพิ่มโปรตีนในการหมักมันสำปะหลังในการหมักสภาพแห้ง. [ม.ป.ท.:ม.ป.พ.], 2532. Print.

รุ่งนภา พงศ์สวัสดิ์มานิต. (2532) การออกแบบถังหมัก Tower bioreactor เพื่อเพิ่มโปรตีนในการหมักมันสำปะหลังในการหมักสภาพแห้ง. ม.ป.พ.]:[ม.ป.ท.

เอกสารดาวน์โหลด
- ไม่พบเอกสารดิจิตอล -
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0
การผลิต การตลาด และราคามันสำปะหลังของประเทศไทย พ.ศ.2514
กองเศรษฐกิจการเกษตร สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์