การศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกรับข่าวสารการโฆษณาทางวิทยุโทรทัศน์ของนักศึกษาโปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์ สถาบันราชภัฏในกรุงเทพมหานคร
การศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกรับข่าวสารการโฆษณาทางวิทยุโทรทัศน์ของนักศึกษาโปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์ สถาบันราชภัฏในกรุงเทพมหานคร
ชื่อเรื่อง :
การศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกรับข่าวสารการโฆษณาทางวิทยุโทรทัศน์ของนักศึกษาโปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์ สถาบันราชภัฏในกรุงเทพมหานคร
ปี :
2539
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
ฐานะวัฒนา สุขวงศ์
ผู้แต่งร่วม :
Thanawattana Sukwong

ฐานะวัฒนา สุขวงศ์. 2539. การศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกรับข่าวสารการโฆษณาทางวิทยุโทรทัศน์ของนักศึกษาโปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์ สถาบันราชภัฏในกรุงเทพมหานคร. กรุงเทพฯ:สถาบันราชภัฏสวนดุสิต; DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

ฐานะวัฒนา สุขวงศ์. (2539) การศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกรับข่าวสารการโฆษณาทางวิทยุโทรทัศน์ของนักศึกษาโปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์ สถาบันราชภัฏในกรุงเทพมหานคร. สถาบันราชภัฏสวนดุสิต:กรุงเทพฯ. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

ฐานะวัฒนา สุขวงศ์. การศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกรับข่าวสารการโฆษณาทางวิทยุโทรทัศน์ของนักศึกษาโปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์ สถาบันราชภัฏในกรุงเทพมหานคร. กรุงเทพฯ:สถาบันราชภัฏสวนดุสิต, 2539. Print. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

ฐานะวัฒนา สุขวงศ์. (2539) การศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกรับข่าวสารการโฆษณาทางวิทยุโทรทัศน์ของนักศึกษาโปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์ สถาบันราชภัฏในกรุงเทพมหานคร. สถาบันราชภัฏสวนดุสิต:กรุงเทพฯ. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

เอกสารดาวน์โหลด
- ไม่พบเอกสารดิจิตอล -
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0