การศึกษาปัญหาและความต้องการของผู้มารับบริการทางสูติกรรมของโรงพยาบาลพะเยา
การศึกษาปัญหาและความต้องการของผู้มารับบริการทางสูติกรรมของโรงพยาบาลพะเยา
ชื่อเรื่อง :
การศึกษาปัญหาและความต้องการของผู้มารับบริการทางสูติกรรมของโรงพยาบาลพะเยา
ปี :
2532
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
ละมัย วีระกุล
ผู้แต่งร่วม :
-

ละมัย วีระกุล,ละมัย วีระกุล..[และคนอื่นๆ]. 2532. การศึกษาปัญหาและความต้องการของผู้มารับบริการทางสูติกรรมของโรงพยาบาลพะเยา. พะเยา:โรงพยาบาลพะเยา; DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

ละมัย วีระกุล,ละมัย วีระกุล..[และคนอื่นๆ]. (2532) การศึกษาปัญหาและความต้องการของผู้มารับบริการทางสูติกรรมของโรงพยาบาลพะเยา. โรงพยาบาลพะเยา:พะเยา. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

ละมัย วีระกุล,ละมัย วีระกุล..[และคนอื่นๆ]. การศึกษาปัญหาและความต้องการของผู้มารับบริการทางสูติกรรมของโรงพยาบาลพะเยา. พะเยา:โรงพยาบาลพะเยา, 2532. Print. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

ละมัย วีระกุล,ละมัย วีระกุล..[และคนอื่นๆ]. (2532) การศึกษาปัญหาและความต้องการของผู้มารับบริการทางสูติกรรมของโรงพยาบาลพะเยา. โรงพยาบาลพะเยา:พะเยา. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

เอกสารดาวน์โหลด
- ไม่พบเอกสารดิจิตอล -
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0