การศึกษาสถานภาพและความต้องการ ในการฝึกอบรมของบุคลากร ในอุตสาหกรรมการพิมพ์ไทย
การศึกษาสถานภาพและความต้องการ ในการฝึกอบรมของบุคลากร ในอุตสาหกรรมการพิมพ์ไทย
ชื่อเรื่อง :
การศึกษาสถานภาพและความต้องการ ในการฝึกอบรมของบุคลากร ในอุตสาหกรรมการพิมพ์ไทย
ปี :
2531
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
วันชัย ศิริชนะ
ผู้แต่งร่วม :
จรินทร์ เทศวานิช

วันชัย ศิริชนะ,จรินทร์ เทศวานิช. 2531. การศึกษาสถานภาพและความต้องการ ในการฝึกอบรมของบุคลากร ในอุตสาหกรรมการพิมพ์ไทย. กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช;

วันชัย ศิริชนะ,จรินทร์ เทศวานิช. (2531) การศึกษาสถานภาพและความต้องการ ในการฝึกอบรมของบุคลากร ในอุตสาหกรรมการพิมพ์ไทย. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช:กรุงเทพฯ.

วันชัย ศิริชนะ,จรินทร์ เทศวานิช. การศึกษาสถานภาพและความต้องการ ในการฝึกอบรมของบุคลากร ในอุตสาหกรรมการพิมพ์ไทย. กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2531. Print.

วันชัย ศิริชนะ,จรินทร์ เทศวานิช. (2531) การศึกษาสถานภาพและความต้องการ ในการฝึกอบรมของบุคลากร ในอุตสาหกรรมการพิมพ์ไทย. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช:กรุงเทพฯ.