การศึกษาสถานภาพและความต้องการ ในการฝึกอบรมของบุคลากร ในอุตสาหกรรมการพิมพ์ไทย
การศึกษาสถานภาพและความต้องการ ในการฝึกอบรมของบุคลากร ในอุตสาหกรรมการพิมพ์ไทย
ชื่อเรื่อง :
การศึกษาสถานภาพและความต้องการ ในการฝึกอบรมของบุคลากร ในอุตสาหกรรมการพิมพ์ไทย
ปี :
2531
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
วันชัย ศิริชนะ
ผู้แต่งร่วม :
จรินทร์ เทศวานิช

วันชัย ศิริชนะ,จรินทร์ เทศวานิช. 2531. การศึกษาสถานภาพและความต้องการ ในการฝึกอบรมของบุคลากร ในอุตสาหกรรมการพิมพ์ไทย. กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช;

วันชัย ศิริชนะ,จรินทร์ เทศวานิช. (2531) การศึกษาสถานภาพและความต้องการ ในการฝึกอบรมของบุคลากร ในอุตสาหกรรมการพิมพ์ไทย. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช:กรุงเทพฯ.

วันชัย ศิริชนะ,จรินทร์ เทศวานิช. การศึกษาสถานภาพและความต้องการ ในการฝึกอบรมของบุคลากร ในอุตสาหกรรมการพิมพ์ไทย. กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2531. Print.

วันชัย ศิริชนะ,จรินทร์ เทศวานิช. (2531) การศึกษาสถานภาพและความต้องการ ในการฝึกอบรมของบุคลากร ในอุตสาหกรรมการพิมพ์ไทย. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช:กรุงเทพฯ.

เอกสารดาวน์โหลด
- ไม่พบเอกสารดิจิตอล -
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0