การออกแบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารโครงการก่อสร้าง
การออกแบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารโครงการก่อสร้าง
ชื่อเรื่อง :
การออกแบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารโครงการก่อสร้าง
ปี :
2539
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
สุระณี เหลืองธาดา
ผู้แต่งร่วม :
-

สุระณี เหลืองธาดา. 2539. การออกแบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารโครงการก่อสร้าง. กรุงเทพฯ:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

สุระณี เหลืองธาดา. (2539) การออกแบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารโครงการก่อสร้าง (รายงานผลงานวิจัย). จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย:กรุงเทพฯ. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

สุระณี เหลืองธาดา. การออกแบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารโครงการก่อสร้าง. กรุงเทพฯ:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2539. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

สุระณี เหลืองธาดา. (2539) การออกแบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารโครงการก่อสร้าง (รายงานผลงานวิจัย). จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย:กรุงเทพฯ. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

เอกสารดาวน์โหลด
- ไม่พบเอกสารดิจิตอล -
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0