การศึกษาความรู้ ทัศนคติ ลักษณะทางระบาดวิทยา และการเลี้ยงบุตรด้วยนมมารดา ของมารดาหลังคลอด ที่มารับบริการอนามัยครอบครัวในโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี
การศึกษาความรู้ ทัศนคติ ลักษณะทางระบาดวิทยา และการเลี้ยงบุตรด้วยนมมารดา ของมารดาหลังคลอด ที่มารับบริการอนามัยครอบครัวในโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี
ชื่อเรื่อง :
การศึกษาความรู้ ทัศนคติ ลักษณะทางระบาดวิทยา และการเลี้ยงบุตรด้วยนมมารดา ของมารดาหลังคลอด ที่มารับบริการอนามัยครอบครัวในโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี
ปี :
2528
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
กรรณิกา ยุภาศ
ผู้แต่งร่วม :
-

กรรณิกา ยุภาศ. 2528. การศึกษาความรู้ ทัศนคติ ลักษณะทางระบาดวิทยา และการเลี้ยงบุตรด้วยนมมารดา ของมารดาหลังคลอด ที่มารับบริการอนามัยครอบครัวในโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี. สาขาวิชาการเจริญพันธุ์และวางแผนประชากร, มหาวิทยาลัยมหิดล; DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

กรรณิกา ยุภาศ. (2528) การศึกษาความรู้ ทัศนคติ ลักษณะทางระบาดวิทยา และการเลี้ยงบุตรด้วยนมมารดา ของมารดาหลังคลอด ที่มารับบริการอนามัยครอบครัวในโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี . มหาวิทยาลัยมหิดล/กรุงเทพฯ. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

กรรณิกา ยุภาศ. การศึกษาความรู้ ทัศนคติ ลักษณะทางระบาดวิทยา และการเลี้ยงบุตรด้วยนมมารดา ของมารดาหลังคลอด ที่มารับบริการอนามัยครอบครัวในโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี. . กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยมหิดล, 2528. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

กรรณิกา ยุภาศ. (2528) การศึกษาความรู้ ทัศนคติ ลักษณะทางระบาดวิทยา และการเลี้ยงบุตรด้วยนมมารดา ของมารดาหลังคลอด ที่มารับบริการอนามัยครอบครัวในโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี . มหาวิทยาลัยมหิดล/กรุงเทพฯ. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

เอกสารดาวน์โหลด
- ไม่พบเอกสารดิจิตอล -
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0