การศึกษาทางเภสัชจลนศาสตร์ของไพลในสัตว์ทดลอง
การศึกษาทางเภสัชจลนศาสตร์ของไพลในสัตว์ทดลอง
ชื่อเรื่อง :
การศึกษาทางเภสัชจลนศาสตร์ของไพลในสัตว์ทดลอง
ปี :
2531
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
เรณู โกยสุโข
ผู้แต่งร่วม :
-

เรณู โกยสุโข. 2531. การศึกษาทางเภสัชจลนศาสตร์ของไพลในสัตว์ทดลอง. กรุงเทพฯ:กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์; DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

เรณู โกยสุโข. (2531) การศึกษาทางเภสัชจลนศาสตร์ของไพลในสัตว์ทดลอง. กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์:กรุงเทพฯ. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

เรณู โกยสุโข. การศึกษาทางเภสัชจลนศาสตร์ของไพลในสัตว์ทดลอง. กรุงเทพฯ:กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์, 2531. Print. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

เรณู โกยสุโข. (2531) การศึกษาทางเภสัชจลนศาสตร์ของไพลในสัตว์ทดลอง. กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์:กรุงเทพฯ. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

เอกสารดาวน์โหลด
- ไม่พบเอกสารดิจิตอล -
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0
สรรพคุณสมุนไพร 200 ชนิด
สุนทรี สิงหบุตรา