การปฏิรูปการพัฒนาบุคคลและการฝึกอบรมในประเทศไทย
การปฏิรูปการพัฒนาบุคคลและการฝึกอบรมในประเทศไทย
ชื่อเรื่อง :
การปฏิรูปการพัฒนาบุคคลและการฝึกอบรมในประเทศไทย
ปี :
2526
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
สมพร ศิลป์สุวรรณ์
ผู้แต่งร่วม :
-

สมพร ศิลป์สุวรรณ์. 2526. การปฏิรูปการพัฒนาบุคคลและการฝึกอบรมในประเทศไทย. กรุงเทพฯ:สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์; DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

สมพร ศิลป์สุวรรณ์. (2526) การปฏิรูปการพัฒนาบุคคลและการฝึกอบรมในประเทศไทย. สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์:กรุงเทพฯ. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

สมพร ศิลป์สุวรรณ์. การปฏิรูปการพัฒนาบุคคลและการฝึกอบรมในประเทศไทย. กรุงเทพฯ:สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2526. Print. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

สมพร ศิลป์สุวรรณ์. (2526) การปฏิรูปการพัฒนาบุคคลและการฝึกอบรมในประเทศไทย. สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์:กรุงเทพฯ. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

เอกสารดาวน์โหลด
- ไม่พบเอกสารดิจิตอล -
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0
การศึกษาวิเคราะห์การฝึกอบรมแบบอยู่ประจำในราชการพลเรือน
ฝ่ายวางแผนและประสานงาน สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน