การศึกษารูปแบบที่เหมาะสม ในการจัดการมูลโคนมในฟาร์มขนาดเล็ก กรณีศึกษาฟาร์มโคนมขนาดเล็ก สหกรณ์โคนมกำแพงแสน จำกัด
การศึกษารูปแบบที่เหมาะสม ในการจัดการมูลโคนมในฟาร์มขนาดเล็ก กรณีศึกษาฟาร์มโคนมขนาดเล็ก สหกรณ์โคนมกำแพงแสน จำกัด
ชื่อเรื่อง :
การศึกษารูปแบบที่เหมาะสม ในการจัดการมูลโคนมในฟาร์มขนาดเล็ก กรณีศึกษาฟาร์มโคนมขนาดเล็ก สหกรณ์โคนมกำแพงแสน จำกัด
ปี :
2541
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
สุเมษ เมธศาสตร์
ผู้แต่งร่วม :
-

สุเมษ เมธศาสตร์. 2541. การศึกษารูปแบบที่เหมาะสม ในการจัดการมูลโคนมในฟาร์มขนาดเล็ก กรณีศึกษาฟาร์มโคนมขนาดเล็ก สหกรณ์โคนมกำแพงแสน จำกัด. บัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยมหิดล; DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

สุเมษ เมธศาสตร์. (2541) การศึกษารูปแบบที่เหมาะสม ในการจัดการมูลโคนมในฟาร์มขนาดเล็ก กรณีศึกษาฟาร์มโคนมขนาดเล็ก สหกรณ์โคนมกำแพงแสน จำกัด . มหาวิทยาลัยมหิดล/กรุงเทพฯ. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

สุเมษ เมธศาสตร์. การศึกษารูปแบบที่เหมาะสม ในการจัดการมูลโคนมในฟาร์มขนาดเล็ก กรณีศึกษาฟาร์มโคนมขนาดเล็ก สหกรณ์โคนมกำแพงแสน จำกัด. . กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยมหิดล, 2541. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

สุเมษ เมธศาสตร์. (2541) การศึกษารูปแบบที่เหมาะสม ในการจัดการมูลโคนมในฟาร์มขนาดเล็ก กรณีศึกษาฟาร์มโคนมขนาดเล็ก สหกรณ์โคนมกำแพงแสน จำกัด . มหาวิทยาลัยมหิดล/กรุงเทพฯ. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 14
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 6
วิชาการ :
 8
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0
โครงการวิจัยและปรับปรุงพันธุ์โคเนื้อและโคนมในเขตร้อนชื้น
สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์