การย่อยสลายโปรตีนของหัวปลาทูน่าด้วยเอนไซม์ย่อยโปรตีนที่ผลิตทางการค้า
การย่อยสลายโปรตีนของหัวปลาทูน่าด้วยเอนไซม์ย่อยโปรตีนที่ผลิตทางการค้า
ชื่อเรื่อง :
การย่อยสลายโปรตีนของหัวปลาทูน่าด้วยเอนไซม์ย่อยโปรตีนที่ผลิตทางการค้า
ปี :
2541
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
เสาวลักษณ์ จิตรบรรเจิดกุล
ผู้แต่งร่วม :
พิทยา อดุลยธรรม

เสาวลักษณ์ จิตรบรรเจิดกุล,พิทยา อดุลยธรรม. 2541. การย่อยสลายโปรตีนของหัวปลาทูน่าด้วยเอนไซม์ย่อยโปรตีนที่ผลิตทางการค้า. สงขลา:คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์;

เสาวลักษณ์ จิตรบรรเจิดกุล,พิทยา อดุลยธรรม. (2541) การย่อยสลายโปรตีนของหัวปลาทูน่าด้วยเอนไซม์ย่อยโปรตีนที่ผลิตทางการค้า. คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์:สงขลา.

เสาวลักษณ์ จิตรบรรเจิดกุล,พิทยา อดุลยธรรม. การย่อยสลายโปรตีนของหัวปลาทูน่าด้วยเอนไซม์ย่อยโปรตีนที่ผลิตทางการค้า. สงขลา:คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2541. Print.

เสาวลักษณ์ จิตรบรรเจิดกุล,พิทยา อดุลยธรรม. (2541) การย่อยสลายโปรตีนของหัวปลาทูน่าด้วยเอนไซม์ย่อยโปรตีนที่ผลิตทางการค้า. คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์:สงขลา.

เอกสารดาวน์โหลด
- ไม่พบเอกสารดิจิตอล -
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0