การสกัดเส้นใยอาหารจากกากถั่วเหลืองเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร
การสกัดเส้นใยอาหารจากกากถั่วเหลืองเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร
ชื่อเรื่อง :
การสกัดเส้นใยอาหารจากกากถั่วเหลืองเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร
ปี :
2540
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
มาลี ซิ้มศรีสกุล
ผู้แต่งร่วม :
-

มาลี ซิ้มศรีสกุล. 2540. การสกัดเส้นใยอาหารจากกากถั่วเหลืองเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร. กรุงเทพฯ:สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ;

มาลี ซิ้มศรีสกุล. (2540) การสกัดเส้นใยอาหารจากกากถั่วเหลืองเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ:กรุงเทพฯ.

มาลี ซิ้มศรีสกุล. การสกัดเส้นใยอาหารจากกากถั่วเหลืองเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร. กรุงเทพฯ:สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2540. Print.

มาลี ซิ้มศรีสกุล. (2540) การสกัดเส้นใยอาหารจากกากถั่วเหลืองเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ:กรุงเทพฯ.

เอกสารดาวน์โหลด
- ไม่พบเอกสารดิจิตอล -
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0
บทสรุปสำหรับผู้บริหาร แผนแก้ไขปัญหาสุขอนามัยและคุณภาพในการส่งออกของอุตสาหกรรมอาหาร
คณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาสุขอนามัยและคุณภาพในการส่งออกของอุตสาหกรรมอาหาร สำนักงานมาตฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม