ฟิล์มจากพอลิเมอร์ผสมของไคโตแซนและไฮดรอกซีโพรพิลเมทิลเซลลูโลส
ฟิล์มจากพอลิเมอร์ผสมของไคโตแซนและไฮดรอกซีโพรพิลเมทิลเซลลูโลส
ชื่อเรื่อง :
ฟิล์มจากพอลิเมอร์ผสมของไคโตแซนและไฮดรอกซีโพรพิลเมทิลเซลลูโลส
ปี :
2540
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
วารุณี ฟางทวานิช
ผู้แต่งร่วม :
Warunee Fangtawanit

วารุณี ฟางทวานิช. 2540. ฟิล์มจากพอลิเมอร์ผสมของไคโตแซนและไฮดรอกซีโพรพิลเมทิลเซลลูโลส. บัณฑิตวิทยาลัย, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย;

วารุณี ฟางทวานิช. (2540) ฟิล์มจากพอลิเมอร์ผสมของไคโตแซนและไฮดรอกซีโพรพิลเมทิลเซลลูโลส . จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/กรุงเทพฯ.

วารุณี ฟางทวานิช. ฟิล์มจากพอลิเมอร์ผสมของไคโตแซนและไฮดรอกซีโพรพิลเมทิลเซลลูโลส. . กรุงเทพฯ:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2540.

วารุณี ฟางทวานิช. (2540) ฟิล์มจากพอลิเมอร์ผสมของไคโตแซนและไฮดรอกซีโพรพิลเมทิลเซลลูโลส . จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/กรุงเทพฯ.

เอกสารดาวน์โหลด
- ไม่พบเอกสารดิจิตอล -
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0