การออกแบบวัตถุสำหรับระบบบัญชีแยกประเภท
การออกแบบวัตถุสำหรับระบบบัญชีแยกประเภท
ชื่อเรื่อง :
การออกแบบวัตถุสำหรับระบบบัญชีแยกประเภท
ปี :
2540
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
สุพรรณี อำนาจมงคล
ผู้แต่งร่วม :
Supannee Amnajmongkol

สุพรรณี อำนาจมงคล. 2540. การออกแบบวัตถุสำหรับระบบบัญชีแยกประเภท. บัณฑิตวิทยาลัย, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

สุพรรณี อำนาจมงคล. (2540) การออกแบบวัตถุสำหรับระบบบัญชีแยกประเภท . จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/กรุงเทพฯ. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

สุพรรณี อำนาจมงคล. การออกแบบวัตถุสำหรับระบบบัญชีแยกประเภท. . กรุงเทพฯ:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2540. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

สุพรรณี อำนาจมงคล. (2540) การออกแบบวัตถุสำหรับระบบบัญชีแยกประเภท . จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/กรุงเทพฯ. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

เอกสารดาวน์โหลด
- ไม่พบเอกสารดิจิตอล -
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0