การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะการคิดแก้ปัญหาโดยวิธีสอนแบบแก้ปัญหากับการสอนแบบปกติ วิชาสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต เรื่อง "การเมืองการปกครอง" ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวัดสาลวัน จังหวัดนครปฐม
การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะการคิดแก้ปัญหาโดยวิธีสอนแบบแก้ปัญหากับการสอนแบบปกติ วิชาสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต เรื่อง "การเมืองการปกครอง" ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวัดสาลวัน จังหวัดนครปฐม
ชื่อเรื่อง :
การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะการคิดแก้ปัญหาโดยวิธีสอนแบบแก้ปัญหากับการสอนแบบปกติ วิชาสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต เรื่อง "การเมืองการปกครอง" ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวัดสาลวัน จังหวัดนครปฐม
ปี :
2531
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
กนก ปิ่นตบแต่ง
ผู้แต่งร่วม :
-

กนก ปิ่นตบแต่ง. 2531. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะการคิดแก้ปัญหาโดยวิธีสอนแบบแก้ปัญหากับการสอนแบบปกติ วิชาสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต เรื่อง "การเมืองการปกครอง" ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวัดสาลวัน จังหวัดนครปฐม. สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์;

กนก ปิ่นตบแต่ง. (2531) การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะการคิดแก้ปัญหาโดยวิธีสอนแบบแก้ปัญหากับการสอนแบบปกติ วิชาสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต เรื่อง "การเมืองการปกครอง" ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวัดสาลวัน จังหวัดนครปฐม . มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์/กรุงเทพฯ.

กนก ปิ่นตบแต่ง. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะการคิดแก้ปัญหาโดยวิธีสอนแบบแก้ปัญหากับการสอนแบบปกติ วิชาสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต เรื่อง "การเมืองการปกครอง" ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวัดสาลวัน จังหวัดนครปฐม. . กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2531.

กนก ปิ่นตบแต่ง. (2531) การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะการคิดแก้ปัญหาโดยวิธีสอนแบบแก้ปัญหากับการสอนแบบปกติ วิชาสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต เรื่อง "การเมืองการปกครอง" ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวัดสาลวัน จังหวัดนครปฐม . มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์/กรุงเทพฯ.