สิ่งพิมพ์กับปัญหาพลังงาน : การวิจัยเชิงทดลอง
สิ่งพิมพ์กับปัญหาพลังงาน : การวิจัยเชิงทดลอง
ชื่อเรื่อง :
สิ่งพิมพ์กับปัญหาพลังงาน : การวิจัยเชิงทดลอง
ปี :
2527
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
สุกัญญา ตีระวนิช
ผู้แต่งร่วม :
นันทริกา คุ้มไพโรจน์
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

สุกัญญา ตีระวนิช. 2527. สิ่งพิมพ์กับปัญหาพลังงาน : การวิจัยเชิงทดลอง. กรุงเทพฯ:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย;

สุกัญญา ตีระวนิช. (2527) สิ่งพิมพ์กับปัญหาพลังงาน : การวิจัยเชิงทดลอง. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย:กรุงเทพฯ.

สุกัญญา ตีระวนิช. สิ่งพิมพ์กับปัญหาพลังงาน : การวิจัยเชิงทดลอง. กรุงเทพฯ:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2527. Print.

สุกัญญา ตีระวนิช. (2527) สิ่งพิมพ์กับปัญหาพลังงาน : การวิจัยเชิงทดลอง. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย:กรุงเทพฯ.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 8
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 4
วิชาการ :
 4
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0