ความคิดเห็นของพยาบาลวิชาชีพและญาติผู้ป่วย ต่อสิทธิที่จะตายของผู้ป่วย
ความคิดเห็นของพยาบาลวิชาชีพและญาติผู้ป่วย ต่อสิทธิที่จะตายของผู้ป่วย
ชื่อเรื่อง :
ความคิดเห็นของพยาบาลวิชาชีพและญาติผู้ป่วย ต่อสิทธิที่จะตายของผู้ป่วย
ปี :
2541
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
นิภา อัศวเพิ่มพูลผล
ผู้แต่งร่วม :
-

นิภา อัศวเพิ่มพูลผล. 2541. ความคิดเห็นของพยาบาลวิชาชีพและญาติผู้ป่วย ต่อสิทธิที่จะตายของผู้ป่วย. ปทุมธานี:คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์; DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

นิภา อัศวเพิ่มพูลผล. (2541) ความคิดเห็นของพยาบาลวิชาชีพและญาติผู้ป่วย ต่อสิทธิที่จะตายของผู้ป่วย. คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์:ปทุมธานี. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

นิภา อัศวเพิ่มพูลผล. ความคิดเห็นของพยาบาลวิชาชีพและญาติผู้ป่วย ต่อสิทธิที่จะตายของผู้ป่วย. ปทุมธานี:คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2541. Print. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

นิภา อัศวเพิ่มพูลผล. (2541) ความคิดเห็นของพยาบาลวิชาชีพและญาติผู้ป่วย ต่อสิทธิที่จะตายของผู้ป่วย. คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์:ปทุมธานี. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

เอกสารดาวน์โหลด
- ไม่พบเอกสารดิจิตอล -
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0