บทบาทและขีดความสามารถขององค์การบริหารส่วนจังหวัดในการบริหารการพัฒนาท้องถิ่น : ศึกษาเฉพาะกรณีจังหวัดชลบุรี
บทบาทและขีดความสามารถขององค์การบริหารส่วนจังหวัดในการบริหารการพัฒนาท้องถิ่น : ศึกษาเฉพาะกรณีจังหวัดชลบุรี
ชื่อเรื่อง :
บทบาทและขีดความสามารถขององค์การบริหารส่วนจังหวัดในการบริหารการพัฒนาท้องถิ่น : ศึกษาเฉพาะกรณีจังหวัดชลบุรี
ปี :
2530
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
กฤช เพิ่มทันจิตต์
ผู้แต่งร่วม :
-

กฤช เพิ่มทันจิตต์. 2530. บทบาทและขีดความสามารถขององค์การบริหารส่วนจังหวัดในการบริหารการพัฒนาท้องถิ่น : ศึกษาเฉพาะกรณีจังหวัดชลบุรี. กรุงเทพฯ:สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์;

กฤช เพิ่มทันจิตต์. (2530) บทบาทและขีดความสามารถขององค์การบริหารส่วนจังหวัดในการบริหารการพัฒนาท้องถิ่น : ศึกษาเฉพาะกรณีจังหวัดชลบุรี. สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์:กรุงเทพฯ.

กฤช เพิ่มทันจิตต์. บทบาทและขีดความสามารถขององค์การบริหารส่วนจังหวัดในการบริหารการพัฒนาท้องถิ่น : ศึกษาเฉพาะกรณีจังหวัดชลบุรี. กรุงเทพฯ:สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2530. Print.

กฤช เพิ่มทันจิตต์. (2530) บทบาทและขีดความสามารถขององค์การบริหารส่วนจังหวัดในการบริหารการพัฒนาท้องถิ่น : ศึกษาเฉพาะกรณีจังหวัดชลบุรี. สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์:กรุงเทพฯ.

เอกสารดาวน์โหลด
- ไม่พบเอกสารดิจิตอล -
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0