การศึกษาความเป็นไปได้ในการพยากรณ์ความสูงคลื่นจากข้อมูลดาวเทียม TOPEX/Poseidon ในบริเวณอ่าวไทย ระหว่างพ.ศ. 2539-2540 /วัฒนา กันบัว, ชลาลัย แจ่มผล
การศึกษาความเป็นไปได้ในการพยากรณ์ความสูงคลื่นจากข้อมูลดาวเทียม TOPEX/Poseidon ในบริเวณอ่าวไทย ระหว่างพ.ศ. 2539-2540 /วัฒนา กันบัว, ชลาลัย แจ่มผล
ชื่อเรื่อง :
การศึกษาความเป็นไปได้ในการพยากรณ์ความสูงคลื่นจากข้อมูลดาวเทียม TOPEX/Poseidon ในบริเวณอ่าวไทย ระหว่างพ.ศ. 2539-2540 /วัฒนา กันบัว, ชลาลัย แจ่มผล
ปี :
2541
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
วัฒนา กันบัว
ผู้แต่งร่วม :
ชลาลัย แจ่มผล, [Wattana Konbour]

วัฒนา กันบัว,ชลาลัย แจ่มผล. 2541. การศึกษาความเป็นไปได้ในการพยากรณ์ความสูงคลื่นจากข้อมูลดาวเทียม TOPEX/Poseidon ในบริเวณอ่าวไทย ระหว่างพ.ศ. 2539-2540 /วัฒนา กันบัว, ชลาลัย แจ่มผล. กรุงเทพฯ:กองสำรวจทรัพยากรธรรมชาติด้วยดาวเทียม;

วัฒนา กันบัว,ชลาลัย แจ่มผล. (2541) การศึกษาความเป็นไปได้ในการพยากรณ์ความสูงคลื่นจากข้อมูลดาวเทียม TOPEX/Poseidon ในบริเวณอ่าวไทย ระหว่างพ.ศ. 2539-2540 /วัฒนา กันบัว, ชลาลัย แจ่มผล. กองสำรวจทรัพยากรธรรมชาติด้วยดาวเทียม:กรุงเทพฯ.

วัฒนา กันบัว,ชลาลัย แจ่มผล. การศึกษาความเป็นไปได้ในการพยากรณ์ความสูงคลื่นจากข้อมูลดาวเทียม TOPEX/Poseidon ในบริเวณอ่าวไทย ระหว่างพ.ศ. 2539-2540 /วัฒนา กันบัว, ชลาลัย แจ่มผล. กรุงเทพฯ:กองสำรวจทรัพยากรธรรมชาติด้วยดาวเทียม, 2541. Print.

วัฒนา กันบัว,ชลาลัย แจ่มผล. (2541) การศึกษาความเป็นไปได้ในการพยากรณ์ความสูงคลื่นจากข้อมูลดาวเทียม TOPEX/Poseidon ในบริเวณอ่าวไทย ระหว่างพ.ศ. 2539-2540 /วัฒนา กันบัว, ชลาลัย แจ่มผล. กองสำรวจทรัพยากรธรรมชาติด้วยดาวเทียม:กรุงเทพฯ.

เอกสารดาวน์โหลด
- ไม่พบเอกสารดิจิตอล -
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0