ประสิทธิภาพการทำงานของถังปฏิกรณ์บำบัดน้ำเสียแบบไม่ใช้อากาศชนิดลูกผสม (แบบมีตัวกรองร่วมกับแบบตะกอนลอย)
ประสิทธิภาพการทำงานของถังปฏิกรณ์บำบัดน้ำเสียแบบไม่ใช้อากาศชนิดลูกผสม (แบบมีตัวกรองร่วมกับแบบตะกอนลอย)
ชื่อเรื่อง :
ประสิทธิภาพการทำงานของถังปฏิกรณ์บำบัดน้ำเสียแบบไม่ใช้อากาศชนิดลูกผสม (แบบมีตัวกรองร่วมกับแบบตะกอนลอย)
ปี :
2541
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
เบญจพร สุรารักษ์
ผู้แต่งร่วม :
Benjaporn Surarak
รหัสดีโอไอ :

เบญจพร สุรารักษ์. 2541. ประสิทธิภาพการทำงานของถังปฏิกรณ์บำบัดน้ำเสียแบบไม่ใช้อากาศชนิดลูกผสม (แบบมีตัวกรองร่วมกับแบบตะกอนลอย). คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี; DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/KMUTT.the.1998.52

เบญจพร สุรารักษ์. (2541) ประสิทธิภาพการทำงานของถังปฏิกรณ์บำบัดน้ำเสียแบบไม่ใช้อากาศชนิดลูกผสม (แบบมีตัวกรองร่วมกับแบบตะกอนลอย) . มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี/กรุงเทพฯ. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/KMUTT.the.1998.52

เบญจพร สุรารักษ์. ประสิทธิภาพการทำงานของถังปฏิกรณ์บำบัดน้ำเสียแบบไม่ใช้อากาศชนิดลูกผสม (แบบมีตัวกรองร่วมกับแบบตะกอนลอย). . กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, 2541. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/KMUTT.the.1998.52

เบญจพร สุรารักษ์. (2541) ประสิทธิภาพการทำงานของถังปฏิกรณ์บำบัดน้ำเสียแบบไม่ใช้อากาศชนิดลูกผสม (แบบมีตัวกรองร่วมกับแบบตะกอนลอย) . มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี/กรุงเทพฯ. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/KMUTT.the.1998.52

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 6
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 6
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0