ผลของการออกกำลังกายแบบหะฐะโยคะที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงของภาวะความเครียดด้านร่างกายและจิตใจ
ผลของการออกกำลังกายแบบหะฐะโยคะที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงของภาวะความเครียดด้านร่างกายและจิตใจ
ชื่อเรื่อง :
ผลของการออกกำลังกายแบบหะฐะโยคะที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงของภาวะความเครียดด้านร่างกายและจิตใจ
ปี :
2542
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
จิรกรณ์ ศิริประเสริฐ
ผู้แต่งร่วม :
นฤพนธ์ วงศ์จตุรภัทร

จิรกรณ์ ศิริประเสริฐ,นฤพนธ์ วงศ์จตุรภัทร. 2542. ผลของการออกกำลังกายแบบหะฐะโยคะที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงของภาวะความเครียดด้านร่างกายและจิตใจ. ชลบุรี:คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา; DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

จิรกรณ์ ศิริประเสริฐ,นฤพนธ์ วงศ์จตุรภัทร. (2542) ผลของการออกกำลังกายแบบหะฐะโยคะที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงของภาวะความเครียดด้านร่างกายและจิตใจ. คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา:ชลบุรี. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

จิรกรณ์ ศิริประเสริฐ,นฤพนธ์ วงศ์จตุรภัทร. ผลของการออกกำลังกายแบบหะฐะโยคะที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงของภาวะความเครียดด้านร่างกายและจิตใจ. ชลบุรี:คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, 2542. Print. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

จิรกรณ์ ศิริประเสริฐ,นฤพนธ์ วงศ์จตุรภัทร. (2542) ผลของการออกกำลังกายแบบหะฐะโยคะที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงของภาวะความเครียดด้านร่างกายและจิตใจ. คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา:ชลบุรี. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

เอกสารดาวน์โหลด
- ไม่พบเอกสารดิจิตอล -
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0