อัตราการใช้ปุ๋ยไนโตรเจนและระยะเวลาการให้สารพาโคลบิวทราโซล ที่มีผลตอบสนองต่อการออกดอก การติดผล คุณภาพของผล และผลผลิตของมังคุด
อัตราการใช้ปุ๋ยไนโตรเจนและระยะเวลาการให้สารพาโคลบิวทราโซล ที่มีผลตอบสนองต่อการออกดอก การติดผล คุณภาพของผล และผลผลิตของมังคุด
ชื่อเรื่อง :
อัตราการใช้ปุ๋ยไนโตรเจนและระยะเวลาการให้สารพาโคลบิวทราโซล ที่มีผลตอบสนองต่อการออกดอก การติดผล คุณภาพของผล และผลผลิตของมังคุด
ปี :
2540
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
สมพร ณ นคร
ผู้แต่งร่วม :
ชัยพร เฉลิมพักตร์, จิรวิทย์ จำปา, Somporn Na Nakorn

สมพร ณ นคร and others. 2540. อัตราการใช้ปุ๋ยไนโตรเจนและระยะเวลาการให้สารพาโคลบิวทราโซล ที่มีผลตอบสนองต่อการออกดอก การติดผล คุณภาพของผล และผลผลิตของมังคุด. นครศรีธรรมราช:คณะวิชาพืชศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตนครศรีธรรมราช;

สมพร ณ นคร and others. (2540) อัตราการใช้ปุ๋ยไนโตรเจนและระยะเวลาการให้สารพาโคลบิวทราโซล ที่มีผลตอบสนองต่อการออกดอก การติดผล คุณภาพของผล และผลผลิตของมังคุด. คณะวิชาพืชศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตนครศรีธรรมราช:นครศรีธรรมราช.

สมพร ณ นคร and others. อัตราการใช้ปุ๋ยไนโตรเจนและระยะเวลาการให้สารพาโคลบิวทราโซล ที่มีผลตอบสนองต่อการออกดอก การติดผล คุณภาพของผล และผลผลิตของมังคุด. นครศรีธรรมราช:คณะวิชาพืชศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตนครศรีธรรมราช, 2540. Print.

สมพร ณ นคร and others. (2540) อัตราการใช้ปุ๋ยไนโตรเจนและระยะเวลาการให้สารพาโคลบิวทราโซล ที่มีผลตอบสนองต่อการออกดอก การติดผล คุณภาพของผล และผลผลิตของมังคุด. คณะวิชาพืชศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตนครศรีธรรมราช:นครศรีธรรมราช.

เอกสารดาวน์โหลด
- ไม่พบเอกสารดิจิตอล -
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0