การสร้างชุดการสอนเพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องไฟฟ้าในกลุ่มสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต ตามหลักสูตรประถมศึกษาพุทธศักราช 2521
การสร้างชุดการสอนเพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องไฟฟ้าในกลุ่มสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต ตามหลักสูตรประถมศึกษาพุทธศักราช 2521
ชื่อเรื่อง :
การสร้างชุดการสอนเพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องไฟฟ้าในกลุ่มสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต ตามหลักสูตรประถมศึกษาพุทธศักราช 2521
ปี :
2534
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
กวี วีรชาติ
ผู้แต่งร่วม :
-

กวี วีรชาติ. 2534. การสร้างชุดการสอนเพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องไฟฟ้าในกลุ่มสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต ตามหลักสูตรประถมศึกษาพุทธศักราช 2521. สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

กวี วีรชาติ. (2534) การสร้างชุดการสอนเพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องไฟฟ้าในกลุ่มสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต ตามหลักสูตรประถมศึกษาพุทธศักราช 2521 . มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์/กรุงเทพฯ. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

กวี วีรชาติ. การสร้างชุดการสอนเพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องไฟฟ้าในกลุ่มสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต ตามหลักสูตรประถมศึกษาพุทธศักราช 2521. . กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2534. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

กวี วีรชาติ. (2534) การสร้างชุดการสอนเพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องไฟฟ้าในกลุ่มสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต ตามหลักสูตรประถมศึกษาพุทธศักราช 2521 . มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์/กรุงเทพฯ. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

เอกสารดาวน์โหลด
- ไม่พบเอกสารดิจิตอล -
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0