ความสัมพันธ์ระหว่างการสนับสนุนทางสังคมกับพฤติกรรมการเผชิญความเครียดของหญิงตั้งครรภ์ติดเชื้อเอชไอวี : ศึกษาเฉพาะกรณี คลินิกปรึกษาสุขภาพ สูตินรีเวชกรรม วชิรพยาบาล
ความสัมพันธ์ระหว่างการสนับสนุนทางสังคมกับพฤติกรรมการเผชิญความเครียดของหญิงตั้งครรภ์ติดเชื้อเอชไอวี : ศึกษาเฉพาะกรณี คลินิกปรึกษาสุขภาพ สูตินรีเวชกรรม วชิรพยาบาล
ชื่อเรื่อง :
ความสัมพันธ์ระหว่างการสนับสนุนทางสังคมกับพฤติกรรมการเผชิญความเครียดของหญิงตั้งครรภ์ติดเชื้อเอชไอวี : ศึกษาเฉพาะกรณี คลินิกปรึกษาสุขภาพ สูตินรีเวชกรรม วชิรพยาบาล
ปี :
2542
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
สุรีย์ บุญเฉย
ผู้แต่งร่วม :
-

สุรีย์ บุญเฉย. 2542. ความสัมพันธ์ระหว่างการสนับสนุนทางสังคมกับพฤติกรรมการเผชิญความเครียดของหญิงตั้งครรภ์ติดเชื้อเอชไอวี : ศึกษาเฉพาะกรณี คลินิกปรึกษาสุขภาพ สูตินรีเวชกรรม วชิรพยาบาล. สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์; DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

สุรีย์ บุญเฉย. (2542) ความสัมพันธ์ระหว่างการสนับสนุนทางสังคมกับพฤติกรรมการเผชิญความเครียดของหญิงตั้งครรภ์ติดเชื้อเอชไอวี : ศึกษาเฉพาะกรณี คลินิกปรึกษาสุขภาพ สูตินรีเวชกรรม วชิรพยาบาล . มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์/กรุงเทพฯ. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

สุรีย์ บุญเฉย. ความสัมพันธ์ระหว่างการสนับสนุนทางสังคมกับพฤติกรรมการเผชิญความเครียดของหญิงตั้งครรภ์ติดเชื้อเอชไอวี : ศึกษาเฉพาะกรณี คลินิกปรึกษาสุขภาพ สูตินรีเวชกรรม วชิรพยาบาล. . กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2542. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

สุรีย์ บุญเฉย. (2542) ความสัมพันธ์ระหว่างการสนับสนุนทางสังคมกับพฤติกรรมการเผชิญความเครียดของหญิงตั้งครรภ์ติดเชื้อเอชไอวี : ศึกษาเฉพาะกรณี คลินิกปรึกษาสุขภาพ สูตินรีเวชกรรม วชิรพยาบาล . มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์/กรุงเทพฯ. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 3
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 3
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0