การวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยบริการของโรงพยาบาลบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ปีงบประมาณ 2541
การวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยบริการของโรงพยาบาลบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ปีงบประมาณ 2541
ชื่อเรื่อง :
การวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยบริการของโรงพยาบาลบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ปีงบประมาณ 2541
ปี :
2543
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
สายชล ธัญธริษตรี
ผู้แต่งร่วม :
Saichon Thantaristri
รหัสดีโอไอ :

สายชล ธัญธริษตรี. 2543. การวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยบริการของโรงพยาบาลบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ปีงบประมาณ 2541. สาขาวิชาบริหารโรงพยาบาล, มหาวิทยาลัยมหิดล; DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/MU.the.2000.16

สายชล ธัญธริษตรี. (2543) การวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยบริการของโรงพยาบาลบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ปีงบประมาณ 2541 . มหาวิทยาลัยมหิดล/กรุงเทพฯ. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/MU.the.2000.16

สายชล ธัญธริษตรี. การวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยบริการของโรงพยาบาลบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ปีงบประมาณ 2541. . กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยมหิดล, 2543. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/MU.the.2000.16

สายชล ธัญธริษตรี. (2543) การวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยบริการของโรงพยาบาลบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ปีงบประมาณ 2541 . มหาวิทยาลัยมหิดล/กรุงเทพฯ. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/MU.the.2000.16