การออกแบบและพัฒนาชุดทดสอบเพื่อการจัดอุณภูมิของพอลิเมอร์หลอมเหลวขณะไหลในเครื่องอัดรีดแบบเกลียวหนอนคู่
การออกแบบและพัฒนาชุดทดสอบเพื่อการจัดอุณภูมิของพอลิเมอร์หลอมเหลวขณะไหลในเครื่องอัดรีดแบบเกลียวหนอนคู่
ชื่อเรื่อง :
การออกแบบและพัฒนาชุดทดสอบเพื่อการจัดอุณภูมิของพอลิเมอร์หลอมเหลวขณะไหลในเครื่องอัดรีดแบบเกลียวหนอนคู่
ปี :
2542
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
มาณพ ปานะโปย
ผู้แต่งร่วม :
Manop Panapoy
รหัสดีโอไอ :

มาณพ ปานะโปย. 2542. การออกแบบและพัฒนาชุดทดสอบเพื่อการจัดอุณภูมิของพอลิเมอร์หลอมเหลวขณะไหลในเครื่องอัดรีดแบบเกลียวหนอนคู่. ภาควิชาเทคโนโลยีวัสดุ, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี; DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/KMUTT.the.1999.113

มาณพ ปานะโปย. (2542) การออกแบบและพัฒนาชุดทดสอบเพื่อการจัดอุณภูมิของพอลิเมอร์หลอมเหลวขณะไหลในเครื่องอัดรีดแบบเกลียวหนอนคู่ . มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี/กรุงเทพฯ. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/KMUTT.the.1999.113

มาณพ ปานะโปย. การออกแบบและพัฒนาชุดทดสอบเพื่อการจัดอุณภูมิของพอลิเมอร์หลอมเหลวขณะไหลในเครื่องอัดรีดแบบเกลียวหนอนคู่. . กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, 2542. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/KMUTT.the.1999.113

มาณพ ปานะโปย. (2542) การออกแบบและพัฒนาชุดทดสอบเพื่อการจัดอุณภูมิของพอลิเมอร์หลอมเหลวขณะไหลในเครื่องอัดรีดแบบเกลียวหนอนคู่ . มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี/กรุงเทพฯ. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/KMUTT.the.1999.113