ผลของการใช้สารเคลือบผิวและสารควบคุมการเจริญเติบโตของพืชที่มีต่อคุณภาพและอายุการเก็บรักษาของผลมังคุดเก็บรักษาที่อุณหภูมิต่ำ
ผลของการใช้สารเคลือบผิวและสารควบคุมการเจริญเติบโตของพืชที่มีต่อคุณภาพและอายุการเก็บรักษาของผลมังคุดเก็บรักษาที่อุณหภูมิต่ำ
ชื่อเรื่อง :
ผลของการใช้สารเคลือบผิวและสารควบคุมการเจริญเติบโตของพืชที่มีต่อคุณภาพและอายุการเก็บรักษาของผลมังคุดเก็บรักษาที่อุณหภูมิต่ำ
ปี :
2543
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
สายชล เกตุษา
ผู้แต่งร่วม :
รุจิรา เชื้อหอม, Saichol Ketsa

สายชล เกตุษา,รุจิรา เชื้อหอม. 2543. ผลของการใช้สารเคลือบผิวและสารควบคุมการเจริญเติบโตของพืชที่มีต่อคุณภาพและอายุการเก็บรักษาของผลมังคุดเก็บรักษาที่อุณหภูมิต่ำ. กรุงเทพฯ:ภาควิชาพืชสวน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์;

สายชล เกตุษา,รุจิรา เชื้อหอม. (2543) ผลของการใช้สารเคลือบผิวและสารควบคุมการเจริญเติบโตของพืชที่มีต่อคุณภาพและอายุการเก็บรักษาของผลมังคุดเก็บรักษาที่อุณหภูมิต่ำ. ภาควิชาพืชสวน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์:กรุงเทพฯ.

สายชล เกตุษา,รุจิรา เชื้อหอม. ผลของการใช้สารเคลือบผิวและสารควบคุมการเจริญเติบโตของพืชที่มีต่อคุณภาพและอายุการเก็บรักษาของผลมังคุดเก็บรักษาที่อุณหภูมิต่ำ. กรุงเทพฯ:ภาควิชาพืชสวน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2543. Print.

สายชล เกตุษา,รุจิรา เชื้อหอม. (2543) ผลของการใช้สารเคลือบผิวและสารควบคุมการเจริญเติบโตของพืชที่มีต่อคุณภาพและอายุการเก็บรักษาของผลมังคุดเก็บรักษาที่อุณหภูมิต่ำ. ภาควิชาพืชสวน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์:กรุงเทพฯ.

เอกสารดาวน์โหลด
- ไม่พบเอกสารดิจิตอล -
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0