ความคิดเห็นของประชาชน ผู้นำท้องถิ่น และข้าราชเกี่ยวกับการพัฒนาชนบทของข้าราชการตำรวจที่มีผลต่อความมั่นคงของชาติและการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม
ความคิดเห็นของประชาชน ผู้นำท้องถิ่น และข้าราชเกี่ยวกับการพัฒนาชนบทของข้าราชการตำรวจที่มีผลต่อความมั่นคงของชาติและการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม
ชื่อเรื่อง :
ความคิดเห็นของประชาชน ผู้นำท้องถิ่น และข้าราชเกี่ยวกับการพัฒนาชนบทของข้าราชการตำรวจที่มีผลต่อความมั่นคงของชาติและการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม
ปี :
2531
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
ชาตรี รัตตศิริ
ผู้แต่งร่วม :
-

ชาตรี รัตตศิริ. 2531. ความคิดเห็นของประชาชน ผู้นำท้องถิ่น และข้าราชเกี่ยวกับการพัฒนาชนบทของข้าราชการตำรวจที่มีผลต่อความมั่นคงของชาติและการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม. ขอนแก่น:มหาวิทยาลัยขอนแก่น; DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

ชาตรี รัตตศิริ. (2531) ความคิดเห็นของประชาชน ผู้นำท้องถิ่น และข้าราชเกี่ยวกับการพัฒนาชนบทของข้าราชการตำรวจที่มีผลต่อความมั่นคงของชาติและการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม (รายงานผลงานวิจัย). มหาวิทยาลัยขอนแก่น:ขอนแก่น. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

ชาตรี รัตตศิริ. ความคิดเห็นของประชาชน ผู้นำท้องถิ่น และข้าราชเกี่ยวกับการพัฒนาชนบทของข้าราชการตำรวจที่มีผลต่อความมั่นคงของชาติและการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม. ขอนแก่น:มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2531. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

ชาตรี รัตตศิริ. (2531) ความคิดเห็นของประชาชน ผู้นำท้องถิ่น และข้าราชเกี่ยวกับการพัฒนาชนบทของข้าราชการตำรวจที่มีผลต่อความมั่นคงของชาติและการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม (รายงานผลงานวิจัย). มหาวิทยาลัยขอนแก่น:ขอนแก่น. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=