ปัจจัยที่มีผลต่อการนำนโยบายไปปฏิบัติ : ศึกษาเฉพาะกรณี โครงการสร้างชีวิตใหม่ให้สตรีชนบท จังหวัดเชียงราย
ปัจจัยที่มีผลต่อการนำนโยบายไปปฏิบัติ : ศึกษาเฉพาะกรณี โครงการสร้างชีวิตใหม่ให้สตรีชนบท จังหวัดเชียงราย
ชื่อเรื่อง :
ปัจจัยที่มีผลต่อการนำนโยบายไปปฏิบัติ : ศึกษาเฉพาะกรณี โครงการสร้างชีวิตใหม่ให้สตรีชนบท จังหวัดเชียงราย
ปี :
2542
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
โสภา สังข์วรรณะ
ผู้แต่งร่วม :
Sopha Sungwanna

โสภา สังข์วรรณะ. 2542. ปัจจัยที่มีผลต่อการนำนโยบายไปปฏิบัติ : ศึกษาเฉพาะกรณี โครงการสร้างชีวิตใหม่ให้สตรีชนบท จังหวัดเชียงราย. สาขาวิชารัฐศาสตร์, มหาวิทยาลัยรามคำแหง;

โสภา สังข์วรรณะ. (2542) ปัจจัยที่มีผลต่อการนำนโยบายไปปฏิบัติ : ศึกษาเฉพาะกรณี โครงการสร้างชีวิตใหม่ให้สตรีชนบท จังหวัดเชียงราย . มหาวิทยาลัยรามคำแหง/กรุงเทพฯ.

โสภา สังข์วรรณะ. ปัจจัยที่มีผลต่อการนำนโยบายไปปฏิบัติ : ศึกษาเฉพาะกรณี โครงการสร้างชีวิตใหม่ให้สตรีชนบท จังหวัดเชียงราย. . กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2542.

โสภา สังข์วรรณะ. (2542) ปัจจัยที่มีผลต่อการนำนโยบายไปปฏิบัติ : ศึกษาเฉพาะกรณี โครงการสร้างชีวิตใหม่ให้สตรีชนบท จังหวัดเชียงราย . มหาวิทยาลัยรามคำแหง/กรุงเทพฯ.

เอกสารดาวน์โหลด
- ไม่พบเอกสารดิจิตอล -
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0

http://www.escortbayanlariz.net sekabet giris PDKS