การเตรียมคอลัมน์แบบ Pirkle [brush type] สำหรับแยก enantiomer ในเชิงวิเคราะห์
การเตรียมคอลัมน์แบบ Pirkle [brush type] สำหรับแยก enantiomer ในเชิงวิเคราะห์
ชื่อเรื่อง :
การเตรียมคอลัมน์แบบ Pirkle [brush type] สำหรับแยก enantiomer ในเชิงวิเคราะห์
ปี :
2541
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
ฉันทนา อารมย์ดี
ผู้แต่งร่วม :
ฉวี เย็นใจ, บรรลือ สังข์ทอง

ฉันทนา อารมย์ดี and others. 2541. การเตรียมคอลัมน์แบบ Pirkle [brush type] สำหรับแยก enantiomer ในเชิงวิเคราะห์. ขอนแก่น:ภาควิชาเภสัชเคมี มหาวิทยาลัยขอนแก่น;

ฉันทนา อารมย์ดี and others. (2541) การเตรียมคอลัมน์แบบ Pirkle [brush type] สำหรับแยก enantiomer ในเชิงวิเคราะห์. ภาควิชาเภสัชเคมี มหาวิทยาลัยขอนแก่น:ขอนแก่น.

ฉันทนา อารมย์ดี and others. การเตรียมคอลัมน์แบบ Pirkle [brush type] สำหรับแยก enantiomer ในเชิงวิเคราะห์. ขอนแก่น:ภาควิชาเภสัชเคมี มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2541. Print.

ฉันทนา อารมย์ดี and others. (2541) การเตรียมคอลัมน์แบบ Pirkle [brush type] สำหรับแยก enantiomer ในเชิงวิเคราะห์. ภาควิชาเภสัชเคมี มหาวิทยาลัยขอนแก่น:ขอนแก่น.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0