การสำรวจแหล่งหอยหลอด Razor Clam sp. บริเวณชายฝั่งทะเลอำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 2542
การสำรวจแหล่งหอยหลอด Razor Clam sp. บริเวณชายฝั่งทะเลอำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 2542
ชื่อเรื่อง :
การสำรวจแหล่งหอยหลอด Razor Clam sp. บริเวณชายฝั่งทะเลอำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 2542
ปี :
2543
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
ลือชัย ดรุณชู
ผู้แต่งร่วม :
-
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

ลือชัย ดรุณชู. 2543. การสำรวจแหล่งหอยหลอด Razor Clam sp. บริเวณชายฝั่งทะเลอำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 2542. ชลบุรี:กองเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง;

ลือชัย ดรุณชู. (2543) การสำรวจแหล่งหอยหลอด Razor Clam sp. บริเวณชายฝั่งทะเลอำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 2542. กองเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง:ชลบุรี.

ลือชัย ดรุณชู. การสำรวจแหล่งหอยหลอด Razor Clam sp. บริเวณชายฝั่งทะเลอำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 2542. ชลบุรี:กองเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง, 2543. Print.

ลือชัย ดรุณชู. (2543) การสำรวจแหล่งหอยหลอด Razor Clam sp. บริเวณชายฝั่งทะเลอำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 2542. กองเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง:ชลบุรี.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 6
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 6
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0